تبلیغات
سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی - سوالات تستی مطالعات اجتمایی هفتم

سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی

هرچی تو دنیا هست تو سیر تا پیاز هم هست

آخرین مطالب سایت

سوالات تستی مطالعات اجتمایی هفتم

 1- کدام گزینه ازمتصرفات کوروش است؟الف) بابل (عراق) ب) لیدی (ترکیه)ج)ازخلیج فارس تا دریای مدیترانه د) هرسه مورد

2- کتیبه بیستون  مربوط به ......  و از..... ایالت نام برده شده و به ......  معروف است . الف) کوروش – 32 - منشورکوروش     

 ب) داریوش –23- کتیبه منشورکوروش    ج) کوروش-32 – سنگ نگاره  د) داریوش هخامنشی – 23- سنگ نگاره     

3- ........  معتقد بود باید با مردم سرزمین های فتح شده با خردمندی و عدالت رفتار کرد . الف) کوروش      ب) داریوش    ج)  هخامنش     د)  اسکندرمقدونی


4-  کدام گزینه از اقدامات داریوش بزرگ است. الف) با عزم واراده با شورشیان جنگید            ب) حکومت هخامنشیان را قدرتمند ساخت              ج)  موارد  الف و ب                     د) حکومت هخامنشینخستین امپراتور جهانی بود

5- جنگ های ایران و یونان درزمان کدام حکومت اتفاق افتاد . الف) ساسانی     ب) اشکانی   ج)  هخامنشی     د) سلوکی

6- موسس ساسانیان –  مهم ترین پادشاه ساسانی – شکست امپراتور روم ( والریانوس)- وسعت قلمرو ایران را بسیار زیاد شد، به ترتیب مربوط به کدام گزینه است. الف) یزگرد سوم - شاپوراول – اردشیر بایکان – شاپور اول          ب) شاپوراول – شاپوراول- یزگرد سوم–  اردشیر بایکان         ج) –  اردشیر بایکان- شاپوراول- شاپوراول- شاپوراول    د) شاپوراول– اردشیر بایکان - یزگرد سوم – شاپوراول

7-  حکومت ساسانی درچه سالی به پایان رسید؟ الف) 651 میلادی  ب) 561میلادی    ج)  561 هجری   د) 651 هجری  

8- از تأسیس حکومت اشکانی درسال 248 ق . م  و از زمان شکست والرین ( والریانوس) به دست شاپور ساسانی  در سال 260 م  به ترتیب چند سال می گذرد ؟     الف) 2262 سال - 1754 سال   ب) 2621 سال -  1735 سال     ج)  2621 سال - 1573 سال       د)  2216سال –  1535  سال    

9-  اقدام مهم مهرداد دو م ( اشک نهم ) چه بود . الف) حکومت ساسانیان را به امپراتوری بزرگ تبدیل کرد    ب) دربرابرسپاه نیرومند روم ایستادگی کرد     ج) ایران را اززیرسلطه سلوکیان نجات داد       د) حکومت اشکانی را به امپراتوری قدرتمند تبدیل کرد      

10-  اشک چگونه توانست قسمت هایی ازایران را آزاد کند . الف) پارتیان و اقوام ایرانی را متحد کرد       ب) با هدف مقابله با سلوکیان       ج) با استفاده ازاختلاف سلوکیان    د)  همه موارد

11-  در شهر های  دوره ساسانیان چه کسانی زندگی می کردند؟ الف) مأموران حکومتی-  صنعتگران       ب) بازرگانان –  پیشه وران       ج)  مأموران حکومتی-  پیشه وران   د) موارد الف و ب

12- در گذشته های دور اغلب جوامع و تمدن های باستانی   .........  داشتند و پس ازیکجانشینی  ...........  پدید آمد . الف) نظام اجتماعی- تقسیم کار     ب) نظام طبقاتی- تقسیم کار اجتماعی    ج)  نظام اقتصادی –تقسیمات طبقاتی   د) نظام حکومتی - تقسیمات اجتماعی   

13-  درکتاب اوستا مردم به چند دسته تقسیم شده اند ؟ الف) پیشوایان دینی – نظامیان -  پیشه وران - صنعتگران  ب) پیشوایان دینی- نظامیان - کشاورزان – دامداران        ج) پیشه وران - نظامیان - کشاورزان - پیشوایان دینی     د) کشاورزان - دامداران -  پیشه وران - صنعتگران

14- اختلاف طبقاتی در کدام دوره به اوج رسید ؟ الف)  اشکانی   ب) ساسانی  ج)  هخامنشی     د) مادها

15- شاه و شاهزادگان و موبدان به عنوان ...  شناخته می شدند ؟ الف) اشراف   ب) بزرگان ج)  عامه مردم  د)اشراف و بزرگان

16-  جاده شاهی –  امنیت درراه ها – رونق تجارت مربوط به کدام پادشاه است . الف) کوروش      ب) مهرداد دوم ( اشک نهم )  ج)  اشک یا ارشک     د) داریوش اول   

17-  کدام مورد ازصادرات ایران باستان نیست ؟ الف) سنگ های قیمتی     ب) پارچه   ج)  محصولات کشاورزی     د) محصولات دامی

18- در زمان  هخامنشیان برای اولین بار به فرمان  ...... سکه ای زرین به نام ........ضرب شد. الف) داریوش کبیر-  دریک یا زریک     ب) داریوش  سوم – زریک                 ج)  کوروش کبیر  – زریک    د) کوروش –  دریک 

19-  پادشاهان و حاکمان ایالت ها چه نوع سکه هایی را ضرب می کردند ؟ الف) مسین (مسی)-  سیمین (نقره ای)- زرین   ب) سیمین (نقره ای) زرین -  مسین (مسی)      ج) زرین -  سیمین (نقره ای ) –مسین (مسی)       د) زرین -  مسین (مسی)-   سیمین (نقره ای)   

20-  منبع اصلی در آمد حکومت ها در ایران باستان  چه بود ، چگونه دریافت می شد و بیشتر ازچه کسانی بود؟الف) مالیات - محصولات کشاورزی و دامداری- بزرگان و اشراف          ب) مالیات سرانه – نسبت تعداد دام هایشان – ازکشاورزان و عامه مردم      ج) مالیات -  به صورت نقدی و جنسی - کشاورزان     د) مالیات سرانه –  به میزان خدماتی که عرضه می کردند - پیشه وران و بازرگانان  

21- کدام گزینه ازفلات ایران به سرزمین های دیگربرده شده است ؟الف) کشاورزی و پرورش دام           ب)دانش و مهارت کشت و زرع ج)  پیشه وری و بازرگانی                    د) پیشه نجاری ، آهنگری و شیشه گری

22-  در گروه (( ٢)) تقسیم بندی جمعیت چه افرادی قرار دارند؟ الف) نوجوانان          ب) بزرگسالان           ج) جوانان          د) سالمندان

23- چرا در بعضی  از نقاط ایران هوموس خاک بسیار کم است؟ الف) چون در خاک نمک وآهک وجود دارد   ب) خشکی هوا     ج) کمبود بارندگی     د) ب و ج

          24-  در کشور ما بخش عمده ای از سفر ها جنبه ی ............. دارد . الف ) زیارتی     ب) تفریحی        ج) تاریخی    د)علمی                    

25- حوضه های آبریز رودهای ایران کدامند؟ الف ) دریای خزر –  خلیج فارس و دریای عمان  - و حوضه های آبریز داخلی             ب) ارومیه - خلیج فارس و دریای عمان  - وحوضه های آبریز داخلی               ج) دریای خزر- ارومیه -  خلیج فارس و دریای عمان                     د) همه موارد

26- ایران از نظر داشتن مکان های زیبای طبیعی  و مکان های تاریخی ،فرهنگی باشکوه به ترتیب مقام چندم را درجهان دارد؟ الف ) دهم- پنجم  ب) دوم –  چهارم             ج) پنجم –  دهم  د) چهارم -دوم            

27- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید الف ) اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که می میرند باشد جمعیت کاهش می یابد           ب) اگر تعداد افرادی که متولد  می شوند بیشتر از افرادی که می میرند باشد جمعیت کاهش می یابد                         ج) به نسبت افرادی که در یک مکان زندگی می کنند ، تراکم جمعیت گویند                 د )  پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین جای کشور جلگه های کناره ی دریای خزر است

28- چرا امروزه  مصرف آب بیشتر شده؟الف) افزایش جمعیت    ب)گاهش جمعیت   ج) تغییر شیوه ی زندگی مردم     د) گزینه ی الف وج                  

29- از گزینه های زیر کدام یک ویزگی های تمدن است؟الف) داشتن حکومت     ب)داشتن قوانین و مقررات    ج)داشتن عقاید مذهبی    د) همه موارد 

30- مهمترین رویداد تاریخی کشورماچیست؟ الف ) حمله اسکندمقدونی و فتح ایران  ب) ورود اسلام به ایران ج) آتش زدن پرسپولیس به دست اسکندر د) ورودآریایی ها

31-  ازتأسیس حکومت اشکانی درسال 248 ق . م  و از زمان شکست والرین ( والریانوس) به دست شاپور ساسانی  در سال 260 م به ترتیب چند سال می گذرد ؟           الف) 2262 سال - 1754 سال          ب) 2621 سال - 1735 سال      ج)  2621 سال - 1573 سال         د)  2216سال   1535  سال

32- در ایران باستان اگرشاه ازمسیر قانون و عدالت  منحرف می شد چه خواهد شد؟ الف) حمایت اهورایی از او گرفته می شود      ب) شاهان ایران باستان خود را برگزیده آسمان و نماینده اهورا مزدا اند، پس منحرف نمی شوند          ج) موبدان و بزرگان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند        د)  موارد الف و ج صحیح اند  

33- در مورد گردشگر کدام گزینه صحیح نیست ؟ الف )  ترک کردن محل اقامت یا کار خود به طور دائم      ب )  رفتن برای استراحت و گردش     ج ) دیدن و مطالعه ی اماکن تاریخی و طبیعی        د ) رفتن برای زیارت اماکن مقدس

34- خداوند متعال در زمان های مختلف برای .......... و ................ ، پیامبرانی را فرستاد.الف) هدایت ، راهنمایی مردم      ب) مسلمان کردن مردم ، راهنمایی آنها     ج) راهنمایی ، جلوگیری از کشتار یکدیگر     د) هدایت مردم ، نجات آنها از گمراهی و ظلم

35- کشور ایران به دلیل .......... و .......... ، زیستگاه های مختلف و متنوعی دارد.الف) وجود گونه های متعدد جانوری ، آب و هوای مناسب      ب) ناهمواری های مختلف ، آب و هوای متنوع     ج) موقعیت مناسب جغرافیایی ، آب و هوای مناسب     د) هیچکدام

36- زرینه رود به کدام دریاچه ی ایران می ریزد؟ الف) دریاچه ی قم   ب) دریاچه ی هامون  ج)  دریاچه ی سیستان  د)دریاچه ی ارومیه

37-  اگر75 میلیون نفردرمحیطی به مساحت 5000000 کیلومترمربع باشند تراکم جمعیت چقدر است؟ الف) 5  ب) 10  ج) 15  د) 20

38- کدام عبارت درست است؟ الف)کشورما ایران دارای منابع آب نا محدود است   ب)  انسان برای  ادامه ی زندگی خود به منابع محدود نیازدارد    ج)آب و خاک از منابع محدود هستند    د) اغلب رود های دائمی ایران ازکوه های مرکزی سرچشمه  می گیرد

39- از مراکز مهم گردشگری به خصوص در زمستان ها کدام مورد زیر است؟ الف) سواحل دریای خزر       ب) مکان های تاریخی آثار آن ها     ج) سواحل خلیج فارس و دریای عمان         د) زیستگاه های طبیعی

40- تشکیل سپاه جاویدان از ابتکارات چه کسی بود؟ الف) کوروش   ب) دیاآکو    ج) داریوش   د) خشایارشاه

Where are the femur tibia and fibula? گفته است :

شنبه 25 شهریور 1396 04:36 ب.ظ

Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

manicure گفته است :

چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:31 ب.ظ

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal.
I must say you have done a awesome job with this.

Also, the blog loads super quick for me on Firefox.
Exceptional Blog!

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر