تبلیغات
سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی - سوالات تستی مطالعات اجتماعی هفتم

سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی

هرچی تو دنیا هست تو سیر تا پیاز هم هست

آخرین مطالب سایت

سوالات تستی مطالعات اجتماعی هفتم

 1-ایران در بین کشور های همسایه از نظر جمعیت در چه رتبه ای قرار دارد؟ 
1-    1-   اول                         2-  دوم                           3- سوم                            4- چهارم 
2-گروه سنی بزرگ سالان چه رده ی  سنی  را در بر می گیرد؟ 
1-      بیشتر از 65                2- 1-25                          3- 25-65                         4- 30-50 
3- گروه سنی سالمندان چه رده ی  سنی  را در بر می گیرد؟ 
1-      بیشتر از 65                2- 1-25                          3- 25-65                         4- 30-50 


4-تراکم = 
1-                         2-                               3-                            4- 
5-کجای ایران حدودا خالی از جمعیت است؟ 
1-      دشت کویر            2- دشت لوت                         3- یزد                               4- گزینه های 1و2 
6-تراکم جمعیت ایران در سال 1390..............بوده. 
1-      1/49                 2- 49/1                             3- 9/41                            4- 19/4 
7-پر جمعیت ترین ناحیه ی ایران .......... است. 
1-      تهران              2- استان خوزستان                     3- جلگه های کناره ی خلیج فارس       4- منطقه ی شهری تهران 
8- سومین ناحیه ی پر جمعیت ایران ................ است. 
1-      تهران              2- استان خوزستان                     3- جلگه های کناره ی خلیج فارس       4- منطقه ی شهری تهران 
9- دومین ناحیه ی پر جمعیت ایران ............... است. 
1-      تهران              2- استان خوزستان                     3- جلگه های کناره ی خلیج فارس       4- منطقه ی شهری تهران    
10- چرا خوزستان یکی از نواحی پر جمعیت ایران است؟ 
1-      منابع نفت و گاز          2- به دلیل باران کافی و آب فراوان و هوای معتدل و خاک حاصلخیز 
3- سازمان های مهم دولتی، دانشگا هها، بیمارستا نها و صنایع زیاد مستقر شده است 
     4- بدلیل کمبود بارندگی ، آب و هوای گرم و خشک ، خاک نامساعد و شور 
11-میانگین بارش سالانه ی کشور ما ........... میلی لیتر است. 
1-      240              2- 220                       3- 230                              4-250 
12-ایران در بین کشور های همسایه از نظر بارندگی رتبه ی چندم را دارد. 
1-      دوم               2- سوم                       3- چهارم                             4- پنجم 
13- رودهای پرآبی که از کو ههای البرز سرچشمه م یگیرند و به دریای خزر می ریزند توضیح کدام حوضه ی آبریز است. 
1- حوضه ی آبریز دریای خزر                                                    2- حوضه ی آبریز خلیج فارس 
3-حوضه ی آبریز داخلی                                                              4- هیچ کدام 
14-رو دهایی که از کوه های زاگرس یا کوه های پراکنده داخلی سرچشمه می گیرند و به خلیج فارس و دریای عمان می ریزند توضیح کدام    حوضه ی آبریز است. 
1-      حوضه ی آبریز دریای خزر                                                    2- حوضه ی آبریز خلیج فارس 
3-حوضه ی آبریز داخلی                                                              4- هیچ کدام 
15- رود هایی که به دریاچه ها و باتلا قهای داخلی یا زمی نهای اطراف خود نفوذ م یکنند و معمولاً موقت یا فصلی هستند توضیح کدام حوضه ی آبیرز است. 
1-      حوضه ی آبریز دریای خزر                                                    2- حوضه ی آبریز خلیج فارس 
3-حوضه ی آبریز داخلی                                                              4- هیچ کدام 
16- انواع رود چیست ؟ 
1-      دائمی اند                         2- فصلی یا موقتی اند                       3- سدی                       4- گزینه های 1و2 
17-مصرف مجاز آب برای یک فرد در شبانه روز چقدر است؟ 
1-      150                                2- 250                                    3- 300                     4- 400 
18- در ایران مصرف آب برای هر فرد چقدر است؟ 
1-      150-200                               2- 200- 250                        3-250-300                  4- 300-350 
19- هر لیت آب تقریبا معادل...............لیوان آب است. 
1-      چهار                                       2- شش                                3- پنج                          4- سه 
20- در کشور ما سازمان...................حفاظت از خاک را به عهده دارد. 
1-      میراث فرهنگی                     2- بیمه ی مرکزی                     3- شهر داری                    4- جنگل ها  مراتع و آبخیزداری 
21- به کسانی می گویند که محل اقامت یا کار خود را به طور موقت ترک می کنند و برای استراحت یا گردش و دیدن یا مطالعهٔ مکا نهای تاریخی و طبیعی،به سفر می روند. 
1-      گردشگر                            2- محیط بان                          3- مردم                              4- پلس 
22- در بیست سال اخیر ، تعداد مسافر تهای مردم در کشور ماهم .................. است. 
1-      کاهش یافته                        2- افزایش یافته                        3- تغییر نکرده                       4- هیچکدام 
23- کدام یک از انواع گردش گری است؟ 
1-      بعضی از مردم ممکن است فقط به منظور استراحت و تفریح به مکانی سفر کنند. 
2-      بعضی برای زیارت اماکن مقدس یا مطالعهٔ آثار تاریخی به سفر می روند. 
3-      بعضی از افراد برای بازدید از نمایشگاه ها یا گردهمایی های علمی سفر می کنند. 
4-      همه ی موارد 
24- وقتی در یک مکان شغل های ...........به وجود بیاید، درآمد مردم آنجا ............. 
1-      بیشتری – کمتر می شود        2- کمتری – بیشتر می شود           3- بیشتری – ثابت می ماند     4- بیشتری - بیشتر می شود 
25- ................. نقش مهمی در افزایش درآمد مردم یک منطقه دارد. 
1-      گردشگری                     2- شیرینی پزی                           3- تولید صنایع دستی                   4- هتل سازی 
26- یکی دیگر از نقشه هایی که به هنگام سفر باید همراه داشته باشیم، نقشهٔ ........... است. 
1-      ناهمواری ها                   2- تقسیمات کشوری                     3- راه ها                            4- هیچ کدام 
27- در روی نقشه ی راه ها چه چیز هایی مشاهده می شود؟ 
1-      جاده های اصلی و فرعی             2- رستوران ها                   3- پمپ بنزین ها                    4- همه ی موارد 
28- یکی از وسایل مهمی که باید برای گردشگری یا انجام هر نوع سفر از آن استفاده کر د ……….است. 
1-      تلفن همراه                          2- نقشه                      3- رایانه                            4- هیچ کدام 
29- چه چیز هایی به ما کمک می کنند تامکان های جدید را بهتر پیدا کنیم و سریع تر خود را به آنجا برسانیم؟ 
1-      تلفن همراه                          2- نقشه ها                    3- رایانه                            4- راهنمای نقشه ها 
30- با استفاده از چه چیزی می توانید حساب کنید چقدر از روستا یا شهری که م یخواهید به آن سفر کنید، فاصله دارید؟ 
1-      مقیاس نقشه ها                  2- نقشه ها         3- راهنمای نقشه ها          4- کیلومتر شمار 
31- مهم ترین قطب زیارتی کشور کدام است؟ 
1-      حرم مطهر حضرت معصومه               2- مشهد مقدس          3- شاهچراغ       4- حرم حضرت عبدالعظیم 
32- مسجد امام در کدام شهر است؟ 
1-      شیراز                                        2-مشهد                      3- اصفهان                    4- یزد   
33- حدود چند نفر در سال به شهر مقدس مشهد وارد می شوند؟ 
1-      18 هزار نفر                             2- 18 میلیون نفر                      3- 17 هزار نفر                  4- 17 میلیون نفر 
34- امام هشتم امام رضا در چند سالگی به امامت نائل گردید؟ 
1-      35                               2- 34                                      3- 45                     4- 25 
35- امام رضا در چه شهری متولد شدند؟ 
1-      مدینه                          2- مکه                                       3- مشهد                      4- کوفه 
36- در صحن هخای مطهر امام رضا (ع) آرام گاه کدام شخصیت وجود دارد؟ 
1-      شیخ بهایی         2- علامه محمد تقی جعفری   3- آیت الله العظمی مرعشی     4- گزینه های 1و2 
37- اولین سنگ مرقد امام رضا در کجا نگه داری می شود؟ 
1-      مشهد                       2- تهران                                   3- شیراز                     4- اصفهان 
38- موزه ی مرکزی در آستان قدس رضوی در چه سالی افتتاح شد؟ 
1-      1342                                   2- 1324                      3- 1234          4- 1322 
39- حرم امام رضا(ع) از چه نظراتی اهمیت دارد؟ 
1-      زیارتی و معماری                2- زیارتی و معماری و تاریخی      3- زیارتی و تاریخی          4- معماری و تاریخی 
40- یکی از بنادر مهم کشور در جنوب. 
1-      بندر چارک            2- بندر انزلی               3- بندر ترکمن               4- بندر چابهار 
41- .................. یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیده باشد. 
1-      میراث                        2- میراث فرهنگی               3- میراث تاریخی              4- هیچکدام 
42- کدام یک میراث فرهنگی غیر مادی است؟ 
1-      زبان                                 2- آداب                3- رسوم            4- همه ی موارد 
43- کدام یک میراث مادی است؟ 
1-      اعتقادات                            2- سکه ها              3- کتیبه ها              4- گزینه های 2و3 
44- ................. همهٔ چی زهای ارزشمندی است که به فرهنگ  یک ملت مربوط می شود. 
1-      میراث فرهنگی                    2- میراث                               3- آثار تاریخی     4- هیچ کدام                  
45- باستان شناسان به هر شیئی که برخورد میکنند همان موقع از آن .................. تهیه میکنند. 
1-      فیلم                                    2- عکس                3- نقاشی     4- گزینه های 1و2 
46- مورخان معمولا کار خود را با چه چیزی شروع میکنند؟ 
1-      جستجو                              2- پرسش                              4- کشف آثار          4- هیچکدام 
47-  .................ابتدا با مشاهدهٔ ویرانه ها و خرابه ها یا مطالعهٔ منابع تاریخی حدس  می زنند که در یک منطقه، آثار باستانی وجود دارد. 
1-      مورخان               2- باستان شناسان            3- زمین شناسان          4- زیست شناسان 
48- موزه ها یکی از بخش های کدام سازمانند؟ 
1-      شهرداری                     2- بیمه ی مرکزی                     3- میراث فرهنگی                    4- جنگل ها  مراتع و آبخیزداری 
49- در کشور ما کدام یک از سازمان ها مسئولیت نگه داری از میراث فر هنگی را دارد؟ 
1-      شهرداری                     2- بیمه ی مرکزی                     3- میراث فرهنگی       4- جنگل ها  مراتع و آبخیزداری 
50- موزه ها مکان هی مناسبی برای برای کدام رشته ها هستند؟ 
1-      هنر                               2- معماری                           3- باستان شناسی       4- همه ی موارد 
51- چرا به موزه ی ایران باستان موزه ی ایران باستان می گویند؟ 
1-      دلیلی ندارد                      2- آثار تاریخی به جا مانده از دوره ی قبل اسلام وجود دارد 
3-آثار تاریخی به جا مانده از دوره ی بعد از اسلام است                              4- هیچکدام 
52- تاریخ دوره ی اسلامی با سقوط کدام حکومت شروع شد؟ 
1-      سامانیان                        2- ساسانیان                                       3- سلوکیان                                 4- اشکانیان 
53- کسانی که تاریخ را مطالعه می کنند زمان گذشته را بر چه اساسی تقسیم بندی می کنند؟ 
1-      حوادث و تغییرات مهم          2- حوادث طبیعی         3- تغییر پادشاهان   4- هیچ کدام           
54- انسان اول کشاورزی را یاد گرفتند یا اهلی کردن حیوانات را؟ 
1-      اهلی کردن حیوانات               2- کشاورزی                  3- همزمان بوده              4- اطلاعات کافی تا حالا در دسترس نبوده 
55- با رونق .................. غذا به اندازه ی کافی تولید و ذخیره می شد. 
1-      کشاورزی                          2- دامپروری                       3- درخت کاری           4- هیچکدام 
56- کدام یک از ویژگی های تمدن ها است؟ 
1-      داشتن خط    2- داشتن عقاید مذهبی   3- داشتن آب و های مختلف         4- گزینه های 1و2  
57- شهر سوخته حدود چند سال پیش وجود داشته؟ 
1-      پنجاه هزار سال                2- پنج هزار سال                        3- چهل هزار سال           4- چهار هزار سال 
58- خرابه های چغازنبیل مهم ترین اثر به جای مانده از کدام تمدن است؟ 
1-      ایلام                            2- جیرفت                                    3- آشور             4- سومر 
59- حضرت عیسی در کجا متولد شدند؟ 
1-      فرانسه                            2- عراق                                    3- فلسطین                  4- سوریه 
60- کدام پیامبر در بین النهرین می زیست؟ 
1-      حضرت نوح                        2- حضرت موسی                       3- حضرت ابراهیم          4- گزینه های 1و3 
61- آریایی ها حدود چند سال پیش می زیستند؟ 
1-      پنجاه هزار سال                2- پنج هزار سال                        3- چهل هزار سال           4- چهار هزار سال 
62- قبایل ماد در کدام قسمت ایران می زیستند؟ 
1-      شمال شرق                         2- شمال                      3- شمال غرب               4- جنوب غرب 
63- چرا قبایل ماد ضعیف بودند؟ 
1-      زیرا به صورت پراکنده می زیستند                                 2- زیرا متحد نبودند 
3-زیرا سلاح های مناسب نداشتند                                        4- هیچکدام 
64- چه کسی بر فراز تپه ای در شهر هگمتانه قلعه ای ساخت؟ 
1-      کوروش                          2- داریوش                                3- دیااکو          4- مهرداد دوم 
65- اولین حکومت قدرت مند ایران را چه کسانی پایه گذاری کر دند؟ 
1-      هخامنشیان                     2- مادها               3- اشکانیان                   4- ساسانیان 
66- کوروش چه جاهایی را تصرف کرد؟ 
1-      بابل                           2- مصر            3- لیدی                  4- گزینه های 1و3 
67- چه کسی معتقد بود باید با مردم سرزمین هایی که فتح م یشدند با خردمندی و عدالت رفتار کرد. 
1-      داریوش                    2- دیااکو                                   3- کوروش                             4- مهرداد دوم 
68-معروف ترین پادشاه هخامنشی بعد از کوروش؟ 
1-      داریوش                    2- اردشیر اول                            3- کمبوجیه             4- خشایارشاه 
69- اسکندر در چه دوره ای از زندگی خود با بیماری مرد؟ 
1-      پیری                       2- بزرگ سالی                              3- جوانی                  4- نوجوانی 
70- 800 ق . م یعنی چه؟ 
1-      800 سال بعد از میلاد حضرت مسیح             2- 800 سال قبل از میلاد حضرت مسیح 
3-800 سال بعد از هجرت پیامبر                        4- 800 سال قبل از هجرت پیامبر 
71- در ایران باستان شیوه ی حکومت چگونه بود؟ 
1-      پادشاهی                                2- نظامی                            3- جمهوری                4- اسلامی 
72- نوشته ی این کتیبه از کیست؟  به خواست اهورا مزدا من شاه هستم. اهورا مزدا شاهی را به من عطا فرممود. 
1-      کوروش                               2- داریوش                            3- مهرداد دوم                          4- دیااکو 
73- کدام یک از مجالس اشکانیان است؟ 
1-      مجلس شورای اسلامی                 2- مجلس خبرگان                    3- مجلس بزرگان                         4- هیچکدام 
74-این که در آمد کشور چگونه خرج بشود بستگی به نظر کدام یک از افراد زیر است؟ 
1-      مردم               2- مشاورین شاه                3- وزرا               4- شاه                       
75- اولین بار در زمان .......... افرادی به عنوان مأمور مخفی انتخاب شدند. 
1-      کوروش                               2- داریوش                            3- مهرداد دوم          4- دیااکو 
76- به ماکموران مخفی شاه چه می گفتند؟ 
1-      راهنمای شاه             2- چشم و گوش شاه      3- گزارش رسان شاه        4- هیچکدام  
77- صد دروازه پایتخت کدام یک بوده؟ 
1-      مادها                             2- هخامنشیان        3- اشکانیان              4- ساسانیان 
78- همدان پایتخت کدام یک بوده؟ 
1-      مادها                             2- هخامنشیان         3- اشکانیان                4- گزینه های 1و2 
79-داریوش کشور را برای اداره ی بهتر به چند قسمت تقسیم کرده بود؟ 
1-      23                              2-32                                      3-33                           4- 22 
80- کداه حکومت سپاه جاویدان را تشکیل داد؟ 
1-      سلوکیان                       2- هخامنشیان           3- اشکانیان                 4- ساسانیان 

BHW گفته است :

جمعه 25 فروردین 1396 04:04 ب.ظ

Hey there! I just wanted to ask if you ever
have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was
hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup.
Do you have any solutions to prevent hackers?

manicure گفته است :

دوشنبه 14 فروردین 1396 07:21 ق.ظ

I am not sure where you're getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for wonderful info I was looking for this info
for my mission.

محمد گفته است :

یکشنبه 9 آذر 1393 09:12 ب.ظ

سلام دسترسی پست گذاشتن رو واسم آزاد کن تا بتونم پست بدم ممنون

نازنین گفته است :

یکشنبه 9 آذر 1393 08:39 ق.ظ

کاش یکم بازدید وبلاگت بیشتر بود ، حیف این مطالبه!!!
بازدید وبلاگ من بد نیست ، اگه دوست داشتی میتونی باهام تبادل لینک کنی، وبلاگ من مرجع بهترین وبلاگ نویسان ایرانه. یه سر بهم بزن.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر