تبلیغات
سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی - سوالات مطالعات اجتماعی هفتم

سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی

هرچی تو دنیا هست تو سیر تا پیاز هم هست

آخرین مطالب سایت

سوالات مطالعات اجتماعی هفتم

1-جمعیت سنین بین (25 تا 65 سال ) جزو کدام گروه سنی هستند ؟ الف)کودکان ب)بزرگسالان     ج)جوانان     د)سالمندان

2-مسئولیت مرکز آمار ایران چیست ؟

الف)کنترل جمعیت   ب)سرشماری جمعیت   ج)پراکنده کردن جمعیت    د)تراکم جمعیت

3-تراکم جمعیت یک منطقه چگونه محاسبه می شود ؟

الف ) جمعیت ضربدر مساحت   ب) جمعیت تقسیم بر مساحت  ج) مساحت تقسیم بر جمعیت   د) مساحت ضربدر جمعیت

4-چرا در نواحی داخلی ایران جمعیت کمی زندگی می کند ؟

الف)کمبود بارندگی    ب)آب وهوای گرم وخشک    ج)خاک نامساعدوشور       د)همه موارد


5- ناحیه خوزستان به چه دلیلی جمعیت زیادی به خود جذب کرده است ؟

الف)آب وهوای مناسب      ب)حاصل خیزی خاک      ج)ذخایر ومعادن د)بارندگی زیاد

6- تراکم جمعیت کشور ما در سال 90 معادل چندنفر در کیلومتر مربع بوده است ؟

الف )41.9                  ب)91.4                        ج)49.1                         د)19.4

7- بر اساس سرشماری سال 90 کشور ایران دارای چند میلیون نفر بوده است ؟

الف)هشتاد                   ب)هفتادوپنج                    ج)هفتاد                       د)هفتاد وهشت

8- در کدام کشورها تعداد زاد ولدها کمتر از مرگ ومیرها شده است وبه سوی رشد منفی می روند ؟

الف)تایوان وسویس   ب)دانمارک وکره     ج)سویس ودانمارک         د)کره وتایوان

9-اساسی ترین مشکل کشورها با رشد منفی جمعیت چیست ؟

الف )افزایش سالمندان    ب)محرومیت جامعه از نیروی جوان       ج)جمعیت کم    د) کم شدن درآمد

10-تراکم جمعیت چیست ؟ الف )نسبت افرادی که در یک منطقه زندگی می کنند      ب) نسبت افرادی که در یک کشور زندگی می کنند        ج) نسبت افرادی که در یک استان زندگی می کنند       د)همه موارد صحیح است

درس چهاردهم

11- کدام یک از موارد زیر جزء آبهای زیرزمینی نیست ؟

 الف)رود ها                     ب)چاه                           ج)چشمه                      د)قنات

12-انسان برای ادامه ی زندگی خود به چه نیاز دارد؟

الف )غذا              ب)پوشاک                      ج)وسائل زندگی                د)همه موارد

13-چرا خاک در زندگی انسان اهمیت دارد ؟

الف)تامین غذای انسان  ب)ساخت ظروف سفالی         ج)ساخت جاده وخانه        د)همه موارد

14-برای تشکیل یک سانتیمتر خاک چه میزان زمان لازم است ؟

الف)1سال               ب)10 سال             ج)100 سال                د)صدها سال

15-در کشورما در کجاها خاک حاصلخیز وجود دارد ؟

الف)در جلگه ها         ب)اطراف رودها                ج)در کوهپایه ها               د)همه موارد

16-حوضه های آبریز رودهای ایران کدامند؟

الف )دریای خزر  خلیج فارس ودریای عمان  - وحوضه های ابریز داخلی   ب)ارومیه - خلیج فارس ودریای عمان  -وحوضه های ابریز داخلی    ج) دریای خزر- ارومیه - خلیج فارس ودریای عمان  د)همه موارد

17- چرا رودهای ایران قابل کشتیرانی نیست ؟

الف)عمق آب زیاد نیست     ب)طول رودها کم است     ج)شیب تند وکوهستانی رودها  د)همه موارد

18- منابع آب ایران چه میزان است ؟

الف)زیاد                  ب)خیلی زیا د                  ج)کم                   د)محدود

 19-آبهای مورد نیاز انسان از چه راههایی تامین می شود ؟

الف)چاه وقنات              ب)آبهای سطحی وزیر زمینی                ج)رود وچاه                د)قنات ورود

20-به طور کلی تمام رودها به دو دسته ........و..........تقسیم می شوند .

الف)فصلی موقتی              ب)دائمی سد            ج)فصلی دائمی                    د)الف وب

درس پانزدهم

21- خداوند در کدام سوره قرآن انسان را به سیروسفر روی زمین تشویق میکند ؟

الف)بقره            ب)ال عمران                  ج)روم               د)علق

22-گردشگری نقش مهمی در افزایش ........مردم یک منطقه دارد ؟

الف )تولید      ب)درآمد            ج)توزیع                      د)خدمات

23-کدامیک از انواع گردشگری نیست ؟

الف)طبیعت گردی       ب)استراحت وتفریح          ج)تغذیه مناسب           د)زیارت اماکن مقدس

24-ایران از نظر داشتن مکانهای طبیعی مقام .......دنیا رادارد .

الف) اول        ب)دوم                ج)پنجم                      د)هفتم

25-ایران از نظر داشتن مکانهای تاریخی وفرهنگی مقام ......دنیارا دارد .

الف )هفتم           ب)دهم           ج)پنجم                    د)سوم

26-اهمیت گردشگری چیست ؟

الف )دیدن مکانهای تاریخی وفرهنگی    ب)یادگیری آداب ورسوم مردم    ج)دیدن مکانهای طبیعی              د)همه موارد

27- گردشگری چه شغل هایی را به وجود می آورد ؟

الف)هتل داری دفاتر حمل ونقل ب)دفاتر فروش بلیط  فروش صنایع دستی   ج)الف وب              د)هیچکدام

28-نقشه ای که به هنگام سفر باید همراه داشته باشیم کدام است ؟

الف )نقشه استان ها          ب)نقشه شهرها            ج)نقشه راهها           د)همه موارد

29-وسیله ای که هر گردشگر باید به همراه داشته باشد کدام است ؟

الف)کره        ب)نقشه                ج)قطب نما               د)اطلس

30-در شهر ازنا کدام مکانها گردشگر جذب می کند ؟

الف)مکانهای مذهبی               ب)مکانهای طبیعی            ج) الف وب             د)هیچکدام 

درس شانزدهم

31-از مراکز مهم گردشگری به خصوص در زمستان ها کدام مورد زیر است ؟

 الف)سواحل دریای خزر   ب)سواحل خلیج فارس و دریای عمان    ج)جلگه ی مغان   د )جلگه ی گرگان

32-در کشور ما بخش عمده ای از سفرها به چه منظوری صورت می گیرد ؟

الف)   استراحت وتفریح       ب)سفرهای زیارتی     ج)طبیعت گردی     د)مشاهده مکانهای تاریخی

33-مهمترین قطب زیارتی کشور ما کدام گزینه است ؟

الف)     قم           ب)شیراز                ج)مشهد مقدس              د)بادرود

34- به طور تقریبی سالیانه چقدر مسافر وارد مشهد مقدس می شوند ؟

 الف)     17میلیون       ب)18میلیون               ج)20میلیون            د)15میلیون

35-کدام مسجد از نظر معماری زیبای ایرانی مورد توجه گردشگران قرار دارد ؟

الف) مسجد شیخ لطف اله ومسجد گوهرشاد  ب)مسجد امام   ج)مسجدجامع یزد   د)همه موارد

36-کدامیک القاب امام رضا (ع)نیست ؟الف)     صابر        ب)نقی            ج)فاضل               د)زکی

37-این سخن از کیست؟"صدقه بده هرچند کم باشدزیرا هر کار کوچک که صادقانه برای خدا انجام شود بزرگ است "

 الف)     امام علی (ع)      ب)امام صادق (ع)               ج)امام سجاد (ع)            د)امام رضا (ع)

38-امام رضا (ع)در چه سالی ودر کدام شهر متولد شد ؟

الف)     481-نجف        ب)475-مشهد                ج)475-مدینه              د)481-مدینه

39- امام رضا (ع)در چند سالگی به امامت نائل آمدند ؟

الف)     30سالگی           ب)25 سالگی                 ج)35 سالکی               د)20 سالگی

40-چه شخصیتهای در حرم امام رضا (ع)مدفون هستند ؟

الف) شیخ بهایی وسید جعفر شهیدی    ب)شیخ بهایی وپروین اعتصامی      ج)شیخ بهایی وعلامه محمد تقی جعفری             د)همه موارد 

درس هفدهم

41- کدام یک از گزینه های زیر جزء چیز های غیرمادی میراث فرهنگی نمی باشد ؟

الف)اعتقادات                 ب)زبان                       ج)آداب و رسوم                   د)بنا های تاریخی

42-یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی کدام است ؟

 الف)صنایع دستی         ب)موزه ها       ج)سازمان گردشگری              د)حفاظت از محیط زیست

43-میراث از نظر لغوی به چه معناست ؟  

الف)چیزی که ما به آینده یاد می دهیم          ب)چیزی که از آیندگان به ما می رسد                  ج)چیزی که از گذشتگان برای ما به جای مانده است              د)همه موارد

44- علم تاریخ چیست ؟  الف)مطالعه زندگی انسانها در گذشته    ب)زندگی نامه بزرگان      ج)اتفاقاتی که در قدیم  رخ داده است               د)سر گذشت پادشاهان

45-مورخان در مطالعات خود از کدامیک از گزینه های زیر استفاده نمی کنند ؟

 الف)سکه ها          ب)سلاح ها                   ج)داستان ها              د)کتیبه ها

 46-چگونه ممکن است مورخان نظر خود را تغییر دهند ؟

 الف)با استفاده از فکر خود  ب)عوض شدن نظر آنها ج)با دست یافتن به شواهد ومدارک جدید           د)همه موارد

47-مورخان در کار خود از دانش .......نیز استفاده می کنند

  الف)علوم جدید          ب)باستان شناسی        ج)جغرافیا               د)همه موارد

48-باستان شناسان در کار خود از چه وسایلی استفاده نمی کنند ؟

الف)بیل          ب)قلمو          ج)میکروسکوپ             د)کلنگ

49-موزه ها برای تحقیق چه رشته هایی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 الف)هنر       ب)معماری                ج)تاریخ             د)همه موارد

50- ............نیز یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی هستند ؟

الف)بناهای قدیمی        ب)آثار تاریخی         ج)موزه ها            د)هیچکدام

درس هیجدهم

51- کدام یک از تمدن های زیر در خوزستان می زیستند ؟

 الف)جیرفت              ب)سیلک                 ج)شهر سوخته             د)ایلام

52-موزه ایران باستان چرا این نام را به خود گرفته است ؟

  الف)زیرا در زمان باستان درست شده است      ب)زیرا اشیاءدوره قبل از اسلام در آن وجود ندارد        ج)شهر زیرا فقط به نام ویاد دوره قبل از اسلام است                    د)هیچکدام

53-کدامیک از گزینه های زیر از ویژگیهای تمدن ها نیست ؟

  الف)داشتن کار          ب)داشتن خط       ج)داشتن حکومت      د)داشتن قوانین ومقررات

54-معبد چغازنبیل چگونه ساخته شد ؟

الف)با هزاران خشت ومیلیونها آجر                     ب)باهمت زیاد کارگران                          ج)با میلیونها خشت وهزاران آجر                   د)هیچکدام

55-کدام تمدن در در معبد چغازنبیل زندگی می کردند؟

 الف)تمدن جیرفت            ب)شهر سوخته                       ج)تمدن ایلام                    د)تمدن سیلک


https://ivanablish.wordpress.com/2015/06/26/contracted-toe-causes گفته است :

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:22 ق.ظ

Highly energetic post, I loved that a lot. Will there be
a part 2?

manicure گفته است :

چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:18 ق.ظ

Good write-up. I definitely appreciate this website.

Continue the good work!

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر