تبلیغات
سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی - پاسخ پیام آیات دین وزندگی اول دبیرستان

سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی

هرچی تو دنیا هست تو سیر تا پیاز هم هست

آخرین مطالب سایت

پاسخ پیام آیات دین وزندگی اول دبیرستان

بسمه تعالی

پاسخ پیام آیات و اندیشه و تحقیق اول دبیرستان

 

پاسخ پیام آیات 1          ص 6

جواب : آیه 29 سوره ص با کلمات  " لِیدّبَّروا  ءآیاتهِ ... و لیتذکر اُولوا الألباب "

و آیه 44 سوره نحل با عبارت " لَعلَّهم یتفکرون" از ما می خواهد که در قرآن تفکر و تدبر کنیم و به حقایق آن توجه نماییم .

پاسخ پیام آیات 2           ص7

جواب : مثلاً عبارت های "یتفکرون " ، " لَیدَّبروا " ، اُولوا الألباب "رساننده ی ما به عقل هستند

پیام آیات 3            ص8

جواب سوال 2  انسانی می تواند از این پیام و هدایت قرآن بهره ببرد که در مرتبه ی اول اهل حقیقت باشد .

یعنی انسانی حقیقت طلب باشد .

اگر کسی فطرتش خاموش نشده باشد و انصاف داشته باشد ، قرآن او را هدایت می کند و به ایمان الهی می رساند . این همان تقوای اولیّه است .

پس از رسیدن به ایمان ، درهای جدیدی برای هدایت الهی به روی انسان باز می شود . به همین جهت مسلمان و مومن بودن ، ویژگی دیگری است که بهره مندی از هدایت قرآن را بیشتر می کند .

به دنبال رضای الهی بودن نیز از ویژگی های بهره مندی از هدایت الهی است . در آیهٴ29 سوره ص اشاره شده که مقدّم و برتر از همه ی این ویژگی ها داشتن خرد و تعقل است .

 

پاسخ پیام آیات 3           ص8

جواب سوال 3  ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست ؟

جواب  دست یابی به راه سلامت و رستگاری  قرار گرفتن در رحمت الهی دریافت بشارت الهی  رسیدن به تزکیه و پاکی  آموختن کتاب و حکمت  یادگرفتن تعالیمی که انسان ها به تنهایی قادر به درک آن نیستند  یادآوری اموری که انسانها می دانند اما از آن غفلت کرده اند .

جواب سوال 4   ص9

پاسخ : هدایت قرآن برای همه ی انسانها در همهٴ مکانها و همهٴ زمانهاست .

 ضمیر "کُم = شما " در عبارت "جاءکُم " در آیهٴ 15 سورهٴ مائده نشان می دهد که هر کس که این پیام را بشنود در هر زمان و مکانی باشد ، مخاطب قرآن است .

 همچنین کلمهٴ "ناس " در آیهٴ138 سوره آل عمران و آیهٴ44 سوره نحل اشاره به همهٴ مردم دارد   عبارت "وَمَن بلغ " در آیهٴ19 سوره انعام نیز نشان می دهد که این کتاب الهی هدایتگر هرکسی است که این پیام به او برسد و اخصاص به زمان و مکان اصی ندارد.

 

 

پاسخ پیام آیات              ص9

جواب :          آیهٴ 151 سوره بقره پیامبر (ص) را به عنوان معلم قرآن معرفی می کند .

پاسخ سوال بیشتر بدانیم      ص13

جواب : چون خواندنی که در آن تفکر و تدبر باشد همراه عبرت آموزی خواهد بود و اگر تفکر و تدبر در خواندن قرآن نباشد از قرآن پند گرفته نمی شود و به نافرمانی از خدا منجر می شود .

اگر خواندن قرآن همراه با تفکر و تدبر نباشد قوانین دین خدا ناشناخته می ماند .

درس دوم

اصطلاحات علمی :

* میل کمال طلبی :هر مخلوقی که خداوند می آفریند برای او مقصد و کمالی خاص تعیین کرده است

این هدف و مقصد به صورت یک استعداد در ساختمان خلقت آن موجود قرار دارد و فعالیت های آن موجود در جهت رسیدن به آن هدف می باشد .

* میل بی نهایت طلبی : حالتی است که در همه انسانها ، مانع ایستایی و توقف می شود .

 یعنی هرکسی در خود احساس می کند که نسبت به هر خوبی و کمالی به مقدار محدود آن قانع نیست و تا بی نهایت آن را می طلبد .

پاسخ پیام آیات         ص19

جواب 1  زیرا این امور فانی و نابود شدنی هستند و انسانی که فطرتاً دنبال جاودانگی و پابندگی است نمی تواند به این امور فانی دل ببندد .

جواب 2  حضرت ابراهیم خداوند را که خالق جهان است به عنوان محبوب و خدای یگانه انتخاب کرد و او را پرستش کرد .

جواب 3  حضرت ابراهیم به این دلیل ماه و خورشید و ستاره را نپرستید که آنها فانی و نابود شدنی هستند پس چون خداوند افول نمی کند و جاودانه است و نیز چون خداوند خالق جهان است لایق پرستش است .


 

درس سوم :

 اصطلاحات علمی درس :

* غریزه : گرایش هایی است که خداوند در حیوانات قرار داده است و انسان هم از آن جهت که دارای بُعد حیوانی است این غرایز را دارد . مانند غریزه  جنسی ، میل به تغذیه و .....

 

پاسخ پیام آیات 1               ص28

جواب  آیات     202 سورهٴ بقره ،      3 سوره انسان        38 سورهٴمدثر

پیام آیات :

 202 سوره بقره  هرکس در زندگی خویش به میزانی که تلاش کند به نتیجهٴمثبت می رسد و اگر راه نادرست را انتخاب کند نتایج بدی خواهد داشت و مسئول هر کاری و هر نتیجه خود انسان است

 آیه 3 سوره انسان  خداوند قدرت تشخیص و انتخاب راه درست و اشتباه را به انسان داده است و او خود باید راه را انتخاب کند .

 آیهٴ38 سوره مدثر  هرکس مسئول و پاسخ گویی اعمال و کارهای خویش است . و کسی مسئول کارهای دیگران نیست.

 

پاسخ پیام آیات 2          ص30

1 - پیام اول مربوط به آیهٴ18 سورهٴاسراء است .

زیرا در این آیه از تعبیر "عاجله " استفاده شده که به معنای "پایان پذیر " می باشد .

 2 - پایان دوم مربوط به آیه 18 سوئره اسرا< می باشد .

خداوند می فرماید که هرکس این هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند به آن مقداری که ما بخواهیم و اراده کنیم او را به آن هدف می رسانیم .

 پیام سوم با آیهٴ 18 سوره اسراء آیهٴ200 سوره بقره مرتبط است .

کسی که فقط هدف های دنیوی را برمی گزیند و هیچ توجهی به کمالات اخروی ندارد چنین کسی در آخرت بهره ای نخواهد داشت و در آتش سقوط خواهد کرد .

 پیام چهارم با آیهٴ 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 سوره قصص ارتباط دارد .

در آیهٴ 19 سوره اسراء تعبیر "ومَن أرادَ الآخره " آمده که در مقابل عبارت " وَمَن ارادَ العاجله : است .

عاجله پایان پذیر است اما آخرت پایان ناپذیر است

آیه 60 سوره قصص نیز نشان می دهد که آنچه نزد خداست بهتر و باقی است و متاع دنیا پایان پذیر و تمام شدنی است .

 پیام پنجم با آیهٴ 19 سوره اسراء ارتباط دارد .

هدف اصلی برگزیندو"برای رسیدن به آنها تلاش کند در حالی که ایمان دارد"به هدف خود خواهد رسید .

 پیام ششم با آیه 60 سوره قصص ازتباط دارد .

آنچه نزد خداست باقی است و هرکس به خدا تقرب جوید و به او نزدیک شود به خوبی ها و کمالات پایان ناپذیر دست یافته است .  

 پیام هفتم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 قصص بدست می آید .

عبارت "وَمَن أرادَالآخره "در مقابل "مَن کانَ یُریُد العاجله "است و چون "عاجله" پایان پذیر است  آخرت پایان ناپذیر است .

عبارت "وُما عند الله خیر وابقی " در مقابل " فَمتَاع الحیاه الدنیا " است . معلوم می شود که آنچه نزد خداست همان خوبی ها و هدف های اخروی هستند و پایان ناپذیراند .

 پیام هشتم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 قصص بدست می آید .

 پیام نهم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و 201 و 202 سوره بقره به دست می آید .

بر اساس این آیات اگر کسی فقط دنیا را برگزید در آخرت بهره ای نمی برد ولی اگر کسی آخرت را برگزید می تواند به نعمت های دنیایی هم برسد .

 

پاسخ اندیشه و تحقیق        ص33                          

جواب 1  -    الف ) همهٴ موجودات برای رهایی از نقص ، به سوی کمال و خوبی ها در حرکتند .

ب ) رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعداد ها 

ج ) انسان موجودی کمال طلب و بی نهایت طلب است

د) بی نهایت و کمال انسان کسی و هدفی نیست جز خدا

ه ) انسان با قدرت تفکر و انتخاب خوبی ها و راه رسیدن به سعادت را می شناسد و می پیماید .

و ) قرآن کریم معیار تشخیص هدف های اصلی از فرعی را تعیین کرده است

ز ) بینش های انسان در انتخاب هدف های او نقش اصلی را دارد.

2 -  تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است . چون تنوع و گستردگی هدف های انسان نشانهٴ کامل تر بودن انسان نسبت به مخلوقات دیگر است . این نشان می دهد که اگر انسان روش درستی در زندگی انتخاب کند می تواند به همه کمالات خود برسد .

 انسان می تواند در این دنیا زندگی کند و تلاش و کوشش نماید ولی چون کمال مطلق انسان رسیدن به خداست پس انسان باید در تمام کارها و اعمالش در این دنیا هدف اخروی داشته باشد و در راه رسیدن به آسایش و یشرفت کوشش نماید .

 چون خداوند قدرت تفکر و قدرت انتخاب را به انسان داده است تا بوسیله آنها خوبی ها را برگزیند و راه رسیدن به سعادت را بپیماید . خداوند راه رسیدن ه خوشبختی را به انسان نشان داده تا خود ، آن را بشناسد و با اراده ی خود آن را برگزیند . انتخاب ما سرنوشت ما را می سازد پس چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است ، انسان مسئول سر نوشت خویش است .

درس چهارم :

تقرب به خدا  کسب کمالات و زیبایی های معنوی و تجلّی اسماء و صفات الهی در وجود انسان

پاسخ پیام آیات               ص37

 آیه 8 سوره طه . زیرا در این آیه می خوانیم "لَهُ الأسماءُ الحُسنی "

همهٴ نام های زیبا و نیکو از آن خداست . هر اسم نشانه یک صفت  خوب و زیباست . پس خداوند همهٴ صفات خوب و زیبا را دارد .

 آیه 96 سوره نحل . زیرا در این آیه می خوانیم :

"وَما عند الله باق " یعنی آنچه پایان ناپذیر و جاودان و باقی است در نزد خداوند است .

 آیه 8 سوره طه و آیه 79 سوره انعام

زیرا در آیه 8 سوره طه آمده است که همهٴ صفات نیکو و زیبا از آن خداست ودر آیه 79 سوره انعام  می توان دریافت که خداوند خالق همهٴ چیزها در آسمانها و زمین است .

پس خداوند سرچشمهٴ همهٴ زیبایی ها و خوبی ها در جهان است .

 آیه 72 سوره توبه . زیرا در آیه 72 سوره توبه برای اهل بهشت درجات قائل شده است و فرموده که برتر از نعمت هایی مانند باغ ها و میوه های بهشتی ، رضایت الهی است و این رضایت الهی پیروزی عظیم است .

 با استفاده از آیات 72 سوره توبه و 96 سوره نحل و 8 سوره طه می توان دریافت که برترین هدف نزدیکی و تقرب به خداست .

از آیهٴ 8 سوره طه در می یابیم که همهٴ زیبایی ها و خوبی ها نزد خداست و از آیهٴ 96 سوره نحل به دست می آوریم که جاودانگی و پایداری نزد خداست و هرکس به خدا تقرب جوید به آن زیبایی های پایان ناپذیر و پایدار می رسد و در آیه 72 سوره توبه فرموده است که رضایت الهی بالاترین و برترین پیروزی است .

پس هر چه انسان به خدا نزدیک تر شود و رضایت او را بیش تر به دست آورد به زیبایی ها و کمالات بیشتری می رسد .

تقرب به خدا : بالا رفتن در مسیر کمال و بهره مند ی از زیبایی ها و کمالات .

هر قدر به کمالات و خوبی های وجودی ما افزوده شود به خداوند نزدیک تز می شویم

تقرب به خدا یعنی بهره مندی بیش تر از سرچشمهٴ زیبایی ها و خوبی و کامل تر شدن

پاسخ به اندیشه و تحقیق             ص 42

 هدف ها از نظر اهمیت با یکدیگر تفاوت دارند

- انسانها به میزان برتری در کسب کمالات و اهداف با یکدیگر تفاوت دارند

- قرآن کریم برترین هدف زندگی را تقرب به خدا معرفی کرده است

- تقرب به خدا برتر از همهؤ زیبایی ها و کمالات است

 بزرگی انسانها به بزرگی هدف آنها و تلاشی که برای آن هدف می کنند بستگی دارد .

زیرا زندگی انسان را ، هدف او تعیین می کند .

کسی که خواسته های کوچک در زندگی دارد و برای آن خواسته کوچک تلاش می کند به همان اندازه رشد می کند و به کمال می رسداما کسی که خواسته های بزرگ دارد و برای آنها تلاش می کند  به همان میزان به کمال می رسد .

 الف ) اگر هدف ها و دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را " در جایی مناسب " قرار دهم درخت وجود من " هماهنگ تر ، متناسب تر و کامل تر رشد خواهد کرد "

ب ) برترین محبوب " خداست " زیرا " او جامع و دارندهٴ همهٴ خوبی ها و برترین و زیباترین موجود است "

 درس پنجم

پاسخ سوال یک صفحه 51

مقدمه : خداوند موجود ی نامحدود است . موجود محدود نمی تواند موجود نا محدود را به طور کامل بشناسد

نتیجه : پس موجود محدود (انسان ) نمی تواند خداوند رابه طور کامل بشناسد . (آیه 180 سوره صافات بیان کنندهٴ این حقیقت است )

مقدمه : انسانها مخلوق خداوند هستند . مخلوق نمی تواند بر خالق خود احاطه داشته باشد .

نتیجه : پس انسان نمی تواند بر خداوند احاطه داشته باشد .

پاسخ سوال 2      ص51

مقدمه : موجودات این جهان مخلوق خداوند هستند هر مخلوق به اندازه وجود خود نشان دهنده اوصاف خالق خود است

نتیجه : پس موجودات این جهان به اندازه خود نشان دهنده اوصاف خداوند هستند .

آیات 27 سوره روم  - 20 و 21 سوره ذاریات  - 33  تا 39 سوره یس راهنمای ما در این پاسخ است

پاسخ سوال 3      ص 52

مقدمه : این جهان مخلوق خداوند است . مخلوق نمی تواند در مرتبه خالق قرار گیرد مانند خالق شود.

نتیجه : پس مخلوقات این جهان نمی توانند در مرتبهٴ خالق قرار گیرند و مانند خداوند شوند .

مقدمه : این جهان محدود ولی خداوند نا محدود است ویژگی موجود محدود مانند ویژگی های موجود نا محدود نیست .

نتیجه : پس ویژگی های مخلوقات این جهان مانند اوصاف خداوند نیست .

آیات 11 سوره شوری  و 27 سوره روم راهنمای ما در این پاسخ است .

درس ششم :

پاسخ پیام آیات       ص59

 برخی از این صفات زیبا عبارتند از : عالم  رحمن  رحیم  اِله  مَلِک قدّوس  سلام  مومن  مهیمن  عزیز  جبار  متکبّر  خالق  باری ء- مصور حکیم

 برخی از این صفات عبارتند از : شریک داشتن  دختر و پسر داشتن  فقر نیاز - ………

پاسخ نمونه هایی از تدبّر .   ص63

 استخراج پیام : با تفکر در آیه ی 24 سوره حشر دانستیم که خداوند همهٴ صفات زیبا و نیکو را دارد .

با تفکر در آیهٴ23 سوره حشر و آیهٴ100 سوره انعام دانستیم که خداوند هیچ یک از صفات نقص را ندارد .

 یافتن مصداق …… : با مطالعهٴ آیات 23 سوره حشر و 100 سوره انعام دانستیم که صفاتی مانند سلام ، مومن و عزیز مصداق صفات زیبا هستند و صفاتی مانند شریک داشتن و فرزند داشتن از نمونه های صفات نقص هستند .

پاسخ اندیشه و تحقیق     ص63

 صفتی را می توان به خدا نسبت داد که جنبهٴ کمالی داشته باشند  پس معیار توصسف خداوند به برخی صفات این است که آن صفات جنبهٴ کمال و زیبایی داشته باشد یعنی از صفات ثبوتی و کمالی باشند .

 زیرا بعضی از صفات از نقص و کاستی حکایت می کنند در حالی که خداوند نقص و کاستی ندارد .

 اولاً انسانها دارای همهٴ صفات کمالی نیستند .

ثانیاً انسانها صفات نقص و عیب هم دارند ولی خداوند صفات عیب و نقص را ندارد .

ثالثاً انسان هر صفت کمالی را که داراست ، به شکل محدود و ناقص دارد اما خداوند صفات کمالی را به صورت کامل و نامحدود دارد .

درس هفتم

پاسخ پیام آیات     ص68

 میان ایمان و عمل صالح رابطه است . "عمل صالح " ثمره و نتیجه " ایمان " است .

این پیام از آیات 97 سوره نحل و 9 سوره اسزاء به دست آمد

 ایمان معیار ارزشمندی عمل صالح است . زیرا قرآن کریم در آیهٴ 97 سوره نحل می فرماید که در صورتی عمل صالح به حیات طیبه می انجامد و پاداش اخروی در بردارد که از ایمان سرچشمه بگیرد .

 ممکن است که به زبان بگوید ایمان دارم . اما واقعاً بی ایمان باشد . زیرا ایمان یک امر " درونی " است و جایگاه آن " قلب " است .

پاسخ اندیشه و تحقیق    ص72

جواب 1 : شناختی که از یک کار خوب یا یک هدف بزرگ یا راه رستگاری به دست می آوریم ، وقتی منجر به عمل خواهد شد که آن شناخت به مرحلهٴ ایمان برسد . علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می دهد. اما داشتن این چراغ به تنهایی انگیزه ی لازم برای رفتن به آن راه را در انسان ایجاد نمی کند و ایمان برانگیزاننده و محرک انسان به سمت عمل است .     صفحه 68 کتاب درسی .

جواب 2  در قلب انسان حالت تنفّر و انزجار پیدا می شود و هر چه این حالت شدید تر باشد ، دوری از عمل هم بیشتر است . البته آن حالت تنفر با نوعی علاقه و محبت به خود همراه است . چون آدمی به خود علاقه و محبت دارد از چیزی و عملی که برایش ضرر داشته باشد متنفر است .

جواب قسمت ب

                      علم

                       ایمان

1 توانستن

2 روشنایی و توانایی بخشیدن

3 ابزار ساختن

4 سرعت بخشیدن

5 ساختن طبیعت

6 زیبایی عقل

7 سازگارکردن جهان با انسان

خوب خواستن

عشق و امید وگرمی بخشیدن

مقصد دادن

جهت دادن

ساختن انسان

زیبایی روح

سازگارکردن انسان با خودش

 

درس هشتم

پاسخ پیام آیات 1     ص 79

جواب : آیه 190 سوره آل عمران بیان می کند که : خلقت آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانهٴ حکمت خداست . کسانی که اهل تقعل و خردورزی باشند این نشانه را در می یابند .

پاسخ پیام آیات 2     ص 79

جواب : آیات 41 و 42 احزاب ، آیه 2 انفال و آیه 28 رعد مربوط به ذکر و یاد خداست . این آیات پیام های زیر را در بردارند :        - مومن می کوشد که همواره و بیش از هر چیزی به یاد خدا باشد

              - مومن کسی است که وقتی یاد خدا می شود قلبش به لرزه می افتد

              - مومن کسی است که با یاد خدا قلبش آرام می گیرد

پاسخ پیام آیات 3    ص80

جواب : آیه 9 سوره احزاب به این راه هدایت می کند در این آیه از مومنین می خواهدکه همواره نعمت های خداوند را به یاد آورند .

پاسخ پیام آیات 4    ص81

جواب : آیات 1 تا 4 سوره مومنون از مومنانی یاد می کند که اهل نمارند و در نماز خود خشوع دارند از کارهای بیهوده دوری می کنند و زکات می پردازند

آیه 15 سوره حجرات از مومنانی یاد می کند که اهل شک  و دودلی نیستند با مال و جان در راه خدا جهاد می کنند و انسانهایی صادق و راست کردارند.

 آیه 2 سوره عنکبوت به ما یادآوری می کند که کار ، با گفتن ایمان تمام نمی شود . انسان باید در حوداث و بلا یا امتحان پس دهد  وبا عمل به دستورات الهی ایمان خود را حفظ نماید .

پاسخ پیام آیات 5     ص82

- مومنان رستگارند ، در نماز خود ، خاشع هستند و از کارهای لغو و بیهوده دوری می کنند وزکات می پردازند آیات 1 تا 4 سوره مومنون

- مومنان همواره به یاد خدا هستند  آیات 41 و 42 سوره احزاب

- مومنان درباره خدا و پیامبر ش شک  نمی کنند ، با مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند و در کارهای خود صادق و راست کردارند  آیه 15 سوره حجرات

- مومنان با یاد خدا دلهایشان به لرزه در می آید و وقتی آیات خدا را می شنوند ایمانشان بیشتر می شود و برخدا توکل می کنند  آیه 2 سوره انفال

- مومنان با یاد خدا دلهایشان به آرامش می رسد  آیه 28 سوره رعد

پاسخ اندیشه و تحقیق    ص86

جواب 1 چون در دوران جوانی و نوجوانی قلب و روح شخص از آلودگی و گناه نسبتاًپاک است و در این دوره نوجوان و جوان در تصمیم گیری شجاعت دارند و نیز از لحاظ جسمانی و روانی توانایی ها در این دوران بیشتر است و گرفتاری های زندگی نیز کم تر است .

جواب 5  جواب این سوال همان عوامل شکل گیری ایمان است که در صفحه 79 و 80 می باشد . 

لینک های مرتبط با این مطلب :

manicure گفته است :

چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:09 ق.ظ

I'm pretty pleased to find this website. I want to to thank you for ones
time for this particularly wonderful read!! I definitely
loved every bit of it and i also have you saved as a
favorite to see new stuff in your website.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر